De Wet Werk en Zekerheid (WWZ): wat is er veranderd in het arbeidsrecht? (deel 1)

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ): wat is er veranderd in het arbeidsrecht? (deel 1)

De WWZ is op drie momenten ingevoerd: 1 januari 2015, 1 juli 2015 en 1 januari 2016.

De wijzigingen per 1 januari 2015:

1. Een concurrentiebeding is in principe alleen nog bedoeld voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Een concurrentiebeding mag wel worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, maar uitsluitend indien de werkgever daarvoor ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’ heeft. Die belangen moeten bovendien worden beschreven in de arbeidsovereenkomst. Uit bestaande jurisprudentie over het begrip ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’ blijkt dat daarvan niet snel sprake is. Algemene belangen, zoals het beschermen van omzet of winst, zijn onvoldoende specifiek om de ingrijpendheid van een concurrentiebeding te rechtvaardigen.

2. De proeftijd is niet meer toegestaan bij een kortdurende arbeidsovereenkomst (tot zes maanden).

3. De ‘aanzegplicht’ is ingevoerd. Dit houdt in dat de werkgever de verplichting heeft om de werknemer uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt te informeren of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en, zo ja, onder welke voorwaarden. Indien de werkgever deze verplichting niet nakomt, is een boete verschuldigd aan de werknemer ter hoogte van een bruto maandsalaris. De boete is ook verschuldigd als de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet! Als de werkgever te laat is met aanzeggen, geldt een ‘pro rato’ boete.

Overgangsrecht

Voor deze wijzigingen per 1 januari jl. geldt overgangsrecht:

-arbeidsovereenkomsten met een concurrentiebeding die zijn aangegaan voor 1 januari 2015, vallen onder het oude recht.

-de aanzegverplichting geldt ook voor arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan voor 1 januari 2015, maar niet voor arbeidsovereenkomsten die eindigen in de maand januari 2015.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.